Przejdź do treści

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków odbywa się przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w poniedziałki w godz. 13.00-15.00

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ WNOSZONE W NASTĘPUJĄCEJ FORMIE:

  • pisemnie
  • telegraficznie
  • za pomocą dalekopisu
  • telefaxem
  • pocztą elektroniczną
  • ustnie do protokołu

Skargi i wnioski muszą zawierać imię, nzawisko (nazwę) oraz adres wnoszącego.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego (anonimowe) pozostawia się bez rozpatrzenia - chyba, że stanowią wiarygodną informację o zagrożeniu życia lub zdrowia. W takim przypadku wszczyna się postępowanie z urzędu.
Decyzje podejmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub osoba przez niego upoważniona.