Przejdź do treści

Program "Zdrowe piersi są OK"

Zdrowe piersi są OK

Powstanie programu
Jest to autorski program, stworzony przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
Program powstał w oparciu o badania diagnostyczne potrzeb i oczekiwań młodzieży w zakresie edukacji związanej z rakiem piersi.
Na potrzeby pracy nad zasadnością założeń tego programu edukacyjnego przeprowadzone zostały anonimowe badania ankietowe wśród wybranej grupy studentów studiów dziennych pedagogiki ogólnej i zaocznych zdrowia publicznego oraz młodzieży szkolnej w wieku 14-16 lat.
Celem diagnozy było określenie podstawowej wiedzy, potrzeb i oczekiwań osób badanych w zakresie własnego zdrowia, profilaktyki ogólnej i profilaktyki w odniesieniu do raka piersi.
Dobór grup wiekowych był podyktowany chęcią sprawdzenia, na ile problematyka raka piersi i profilaktyka w tym zakresie jest ważna dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.
Doświadczenia z innych programów koordynowanych i realizowanych przez Inspekcję Sanitarną na Mazowszu, tj. z programu Różowa Wstążeczka oraz Od samobadania piersi do mammografii pokazały bowiem, że profilaktyka raka piersi jest ważnym zagadnieniem dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych(16-19 lat).
Przeprowadzenie badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych miało dowieść zasadności i możliwości prowadzenia programu na tym poziomie nauczania. Natomiast diagnoza grupy studentów potwierdzić miała lub zaprzeczyć założeniu, że „czas studiów” to zdecydowanie za późno na profilaktykę w kierunku raka piersi, że młodzi ludzie są wcześniej przygotowani rozwojowo, psychicznie i mentalnie do uczestnictwa w tego typu programach.
Badania potwierdziły, że „czas szkoły ponadgimnazjalnej” jest dobrym momentem na prowadzenie działań edukacyjnych związanych z profilaktyką raka piersi.

Rekomendacje i współpraca
- Honorowy patronat Mazowieckiego Kuratora Oświaty, pozytywna opinia Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydziału w Warszawie, pozytywna opinia Ośrodka Rozwoju Edukacji, wsparcie merytoryczne Wojewódzkiego i Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, wsparcie specjalistów w dziedzinie onkologii i chorób kobiecych.


Założenia programu:

I. Cele główne
→ Kształtowanie wśród uczennic szkół ponadgimnazjalnych nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie
→ Budowanie świadomości dotyczącej dbania o zdrowe piersi wśród uczniów oraz wśród osób z ich najbliższego otoczenia
II.Cele szczegółowe – cele dydaktyczne
→ Zapamiętanie wiadomości:
- uczeń definiuje pojecie raka piersi
- uczeń wymienia podstawowe dane epidemiologiczne ad. zachorowalności i umieralności na raka piersi w Polsce i w Europie
- uczeń identyfikuje elementy budowy piersi oraz wymienia fazy rozwoju piersi
- uczeń identyfikuje główne czynniki ryzyka zachorowalności na raka piersi i objawy raka piersi
→ Zrozumienie wiadomości:
- uczeń wyjaśnia rolę piersi dla zdrowia i urody kobiet
- uczeń określa zasady pielęgnacji piersi
- uczeń przedstawia podstawowe metody wykrywania raka piersi
- uczeń omawia zasady prawidłowego samobadania piersi
III. Adresaci programu
→ Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy)
→ Rodzice (matki)
→ Kobiety z najbliższego otoczenia uczniów
→ Kadra pedagogiczna szkół

Materiały:
dla edukatorów
→ Poradnik z prezentacjami multimedialnymi / http://wsse.waw.pl/files/wsse/Do%20strony%20WSSE/Pliki/Promocja%20Zdrowia/Programy/Zdrowe%20piersi%20sa%20ok/Poradnik.pdf /
→ Plakat / do pobrania /

dla uczniów
→ Kalendarzyki menstruacyjne /do pobrania /
→ Zakładki / do pobrania /

dla dorosłych (rodziców, nauczycieli)
→ Składanki /do pobrania /


Ewaluacja programu w kontekście wyników
Pytanie kluczowe: W jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i umiejętności w zakresie (profilaktyki) raka piersi?
Kryterium ewaluacji: skuteczność podjętych działań, stopień osiągnięcia celów

Ewaluacja przebiegu zajęć
Pytanie kluczowe: W jakim stopniu zajęcia w zakresie profilaktyki raka piersi są zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczniów?
Kryterium ewaluacji: atrakcyjność zajęć dla uczniów, zgodność organizacji i metodyki zajęć z oczekiwaniami uczniów

 

Program zdobył II nagrodę w Ogólnopolskim Plebiscycie KNOW HEALTH 2013 w kategorii: najlepszy program samorządu, podmiotu leczniczego lub innego podmiotu niekomercyjnego promujący zdrowie, czyli najlepsza inicjatywa w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia.