Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 3, 3a i 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania PIS w dziedzinie bieżącego nadzoru należy kontrola m.in. :

  • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego
  • nadzoru nad jakością  zdrowotną żywności
  • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ,  oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi

Zgodnie z art. 73 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad :

  1. żywnością pochodzenia niezwierzęcego  produkowaną i wprowadzana do obrotu,
  2. żywnością, materiałami i wyrobami  przeznaczonymi do kontaktu z żywnością przywożoną z państw trzecich i wywożoną
  3. żywnością pochodzenia zwierzęcego znajdującą się w handlu detalicznym

Kontrola graniczna

Osoba odpowiedzialna za przywóz lub wywóz towarów obowiązana jest powiadomić właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nie później niż na 48 godz. przed planowanym przywozem lub wywozem  towarów , składając  wniosek o dokonanie kontroli granicznej