Akty prawne

  • Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. ( Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r( Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz.914 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenie MZ z dnia 08 maja 2009r w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy PIS w ramach urzędowej kontroli żywności.( Dz. U. z 2009r. Nr 78 poz. 656 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenie (WE)Nr 882/2004 PEiRady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz.Urz. UE.L.2004 Nr 165 str.1 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie (WE)Nr 852/2004 PEiRady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych( Dz.Urz. UE.L.2004 Nr 139 str.1 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie (WE)Nr 178/2002 PEiRady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz.Urz. UE.L.2002 Nr 31 str.1 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Komisji (WE)Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych ( Dz.Urz. UE.L.2005 Nr 338 str.1 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Komisji (WE)Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych ( Dz.Urz. UE.L.2006 Nr 364 str.5 z późniejszymi zmianami)