Przejdź do treści

Zadania Pionu

Zadania pionu Higieny Dzieci i Młodzieży

 1. Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi:
 • w  obiektach edukacji, opieki, wychowania dzieci i młodzieży, w tym w szkołach, przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, w placówkach oświatowo-wychowawczych,   żłobkach, klubach dziecięcych, a także w szkołach wyższych,
 • wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.
 1. Sprawowanie nadzoru w zakresie higieny procesu  nauczania i wychowania, w szczególności w zakresie:
 • dostosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży,
 • oceny rozkładów zajęć lekcyjnych,
 • zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie w szkole części podręczników i przyborów szkolnych.
 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego wynikającego z bieżącego nadzoru nad kontrolowanymi obiektami zbiorowego pobytu dzieci i młodzieży.
 2. Czuwanie nad warunkami bezpieczeństwa sanitarnego podczas zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz współpraca z różnymi podmiotami zajmującymi się organizacją wypoczynku, w tym współdziałanie z innymi służbami i jednostkami samorządowymi oraz podmiotami  pozabudżetowymi w lokalnych inicjatywach na rzecz akcji  „Bezpieczne Ferie” oraz „Bezpieczne Wakacje ”.
 3. Podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania problemów higieny dzieci i młodzieży, w tym współpracy z organami założycielskimi i prowadzącymi nadzorowane  placówki w celu poprawy warunków higieniczno-sanitarnych.
 4. Realizacja innych zadań w zakresie higieny dzieci  i młodzieży związanych z  sytuacją epidemiologiczną  w kraju  i województwie mazowieckim, według zasad i terminów ustalonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.