Przejdź do treści

Zadania Sekcji Epidmiologii

Zadania Sekcji Epidemiologii

kierownik: Jolanta Paczuska

 

Zakres działania Sekcji:

 • Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych, zapewnienie systemu wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym w ramach sieci nadzoru epidemicznego poprzez:
  • Rejestrowanie zgłoszeń podejrzeń zakażenia lub zachorowania na chorobę zakaźną, rozpoznań chorób określonych w wykazie do Ustawy z dn. 06.09.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U.Nr.126, poz. 1384) - załącznik nr 1.
  • Zbieranie danych, na podstawie wywiadów epidemiologicznych, wybranych jednostek chorobowych celem badań epidemiologicznych.
  • Rejestrowanie dodatnich wyników badan w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych zawartych w załączniku nr 2 w/w Ustawy
  • Sporządzanie zbiorczych raportów zawierających dane liczbowe o wystąpieniu zachorowań na choroby zakaźne i przekazywanie ich Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu,
  • Podejmowanie czynności mających na celu zapobieżenie szerzeniu się chorób zakaźnych i zakażeń.
  • Opracowywanie zatruć pokarmowych w oparciu o dyrektywę 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych.
 • Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia , w których są udzielane świadczenia zdrowotne poprzez:
  • Działalność kontrolną w oparciu o procedury Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przeprowadzania kontroli sanitarnej.
  • Prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekwowania wydanych zaleceń.
  • Wydawanie opinii sanitarnych o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia obiektu służby zdrowia w oparciu o obowiązujące przepisy w celach rejestracyjnych.
  • Nadzór nad prawidłowością procesów sterylizacji i dezynfekcji w obiektach sprawujących działalność medyczną.
  • Współpraca z Zespołami Zwalczania Zakażeń Szpitalnych w sprawie zapobiegania ogniskom zakażeń szpitalnych.
 • Zapewnienie stanu gotowości na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych.