Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. O Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach wydaje odpisy wyników badań diagnostycznych (kopia sprawozdania z badań potwierdzona na zgodność z oryginałem).

Celem uzyskania odpisu należy złożyć wniosek (wzór w plikach do pobrania) oraz dokonać opłaty.

Wniosek można złożyć:
1) w PSSE do której dostarczano próbki, (odpis będzie przekazywany do PSSE)
2) w PSSE w Siedlcach:
˗ w punkcie przyjmowania próbek (odbiór w PSSE w Siedlcach)
˗ przesłać pocztą

W indywidualnych przypadkach sposób przekazania odpisu należy uzgodnić z laboratorium

Informacje dodatkowe tel. 25 644 20 40 wew. 47, 59 lub 60

Czas przygotowania odpisu do10 dni roboczych i uzależniony jest od tego, w którym roku wykonano badanie.


Koszt wydania odpisu 8,00 zł
W przypadku, gdy wynik będzie wysyłany pocztą kwotę opłaty należy zwiększyć o 5,20 zł - list polecony.

Przelew na konto:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce
Nr konta 48 1010 1010 0119 6322 3100 0000
tytułem „Odpis wyniku badań SS” oraz podać nazwisko osoby badanej.