Przejdź do treści

Oferta badawcza

laboratorium.siedlce@psse.waw.pl

kierownik: mgr Danuta Siwińska
 

 


 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach informuje, że do odwołania nie przyjmuje do badań próbek do badań mikrobiologicznych żywności.


W celu zbadania zadowolenia klientów Oddziału Laboratoryjnego zwracamy się z prośbą o wypełnienie Ankiety


 

 

Certyfikat akredytacji AB 565

Oferta badawcza

 • Badania/pomiary wykonane są w systemie zarządzania zgodnym z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Od dnia 31.12.2004 r. Oddział Laboratoryjny posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 565.
 • Oddział Laboratoryjny dysponuje nowoczesnym sprzętem spełniającym obowiązujące wymagania metrologiczne.
 • Badania i pomiary wykonywane są przez kompetentny personel, próbkobiorców i analityków.
 • Zapewniamy ochronę praw własności klienta oraz zachowania poufności  informacji pozyskanych i wytworzonych w czasie realizacji badań poza sytuacjami przewidzianymi prawem lub uzgodnionymi z klientem.
 • Laboratorium deklaruje zachowanie bezstronności i niezależności w prowadzonej działalności laboratoryjnej.
 • Gwarantujemy zleceniodawcy prawo do  złożenia skargi na działalność laboratoryjną.
 • Gwarantujemy jakość, terminowość, szybką i miłą obsługę.
 • Zakres badań ustalany jest w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.  Służymy radą i pomocą.
 • Opłaty za badania pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem PSSE w Siedlcach. Informacje  dotyczące cen dla konkretnych badań udzielane są na zapytanie.
 • Jeżeli badanie wymaga pobrania próbek u klienta, do kosztów badań doliczany jest koszt transportu ekipy próbkobiorców jako iloczyn kilometrów i obowiązującej stawki za kilometr.
 • Stwierdzanie zgodności: laboratorium przyjęło jako podstawową zasadę prostej akceptacji dla stwierdzeń zgodności. Pozostałe zasady opisane są w dokumencie ILAC G8:09 (link: www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/ilac/). W przypadku żądania przez klienta zastosowania własnej zasady podejmowania decyzji ustaleń dokonuje się na etapie zawierania umowy/zlecenia.

 

Badania środowiska pracy

 1. Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy
 2. Czynniki uciążliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy
 3. Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

     

Badania wody i gleby

 1. Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody przeznaczonej do spożycia
 2. Badania wód powierzchniowych wykorzystywanych do kąpieli
 3. Badania wody w pływalniach


Badania żywności

 1. Badania fizykochemiczne żywności
 2. Badania mikrobiologiczne żywności
 3. Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością (wymazy)

 

Badania epidemiologiczne

 1. Badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella
 2. Diagnostyka biegunek u dzieci i dorosłych
 3. Badania parazytologiczne
 4. Kontrola skuteczności procesu sterylizacji