Przejdź do treści

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Siedlcach (dalej PSSE w Siedlcach) reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będącego jednocześnie Dyrektorem PSSE w Siedlcach, z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce.

DANE KONTAKTOWE administratora (nr telefonów, e-mail, e-PUAP), zamieszczone są w zakładce KONTAKT

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny i przejrzysty. Chcemy, by nasi interesanci mieli kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, dlatego podajemy poniższe informacje:

CELE: PSSE w Siedlcach zasadniczo przetwarza dane na mocy przepisów prawa stojących na straży ochrony zdrowia publicznego celem:

 • realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) oraz wykonywania statutowych badań i pomiarów - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

Ponadto celem przetwarzania jest:

 • zawieranie i realizacja umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Siedlcach jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych - art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO,
 • ustalanie i dochodzenie należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,
 • kontaktowanie się z klientami/interesantami w sprawach wnoszonych/zlecanych PSSE w Siedlcach
 • prowadzenie postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy i uprawnień pracowników - art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA danych wynika w szczególności z:

 1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
 8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych

ŹRÓDŁO: Dane osobowe pozyskiwane są od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi, sprawne załatwienie sprawy. W przypadku realizacji niektórych zadań, np. badań laboratoryjnych, podanie danych jest warunkiem wykonania umowy/zlecenia.

ODBIORCY: PSSE w Siedlcach nie udostępnia i nie ujawnia danych osobowych inaczej niż na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to konieczne do realizacji zadań/usług. Dlatego mogą być one mogą być przekazane/ujawnione wyłącznie następującym kategoriom podmiotów:

 • inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
 • inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
 • dostawcy usług, z których korzysta PSSE w Siedlcach celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi) lub podwykonawcy w przypadku Państwa zgody na podzlecenie badania.

CZAS PRZECHOWYWANIA: Dane przechowywane są zgodnie z kategorię archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt, obowiązującym na podstawie zarządzenia Dyrektora PSSE w Siedlcach lub zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa.

PRAWA OSÓB: danej osobie przysługują prawa:

 • uzyskania informacji o swoich danych osobowych, dostępu do ich treści.
 • wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie wg art. 16 RODO), pisemnego uzasadnionego żądania ich usunięcia (w zakresie wg art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie wg art. 18 RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie wg art. 21 RODO)
 • wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:

- zakresu, kategorii i celu podawania danych i podstawy prawnej przetwarzania
- odbiorców danych lub ich kategoriach
- źródła pochodzenia danych
- dobrowolności / obligatoryjności podawania danych i jej podstawie oraz konsekwencji niepodania danych
- okresu przechowywania

W zależności od rodzaju załatwianej sprawy, szczegółowe informacje odnośnie powyższych znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA lub w siedzibie na miejscu lub otrzymacie je Państwo pisemnie.

 

PSSE w Siedlcach nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie osób i nie przekazuje danych do państw trzecich (spoza EOG).

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - panią Magdaleną Gałachowską: tel. 25 644 20 40 wew. 41, iod.siedlce@psse.waw.pl lub z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, które załatwiają Państwa sprawę (zakładka KIEROWNICTWO KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH).

Wróć