Przejdź do treści

Informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Informacja dotycząca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Wakacje to czas letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży i ważne jest, aby spędziły go bezpiecznie w obiektach do tego przygotowanych.

Podstawowym zadaniem PIS z zakresu zdrowia publicznego w ramach sprawowanego nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji jest:

 • ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
  i uciążliwości środowiskowych,
 • zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych.

 

Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej.

Zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457ze zm.,
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452),
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.).

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno -Epidemiologicznych przeprowadzają kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku https://wypoczynek.men.gov.pl/ w trakcie ich trwania.

Podczas bieżących kontroli szczególną uwagę zwracają na:

 • zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń
  i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach oraz warunków do utrzymania higieny osobistej, w tym dostępu do bieżącej ciepłej i zimnej wody,
 • warunki żywienia/dożywiania zbiorowego w aspekcie przygotowywania posiłków
  oraz magazynowania i przechowywania artykułów i potraw zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej,
 • zabezpieczenie wody dobrej jakości do spożycia oraz czystości wód w kąpieliskach
  i miejscach  przeznaczonych do kąpieli,
 • bezpieczeństwo prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • sposób zapewnienia opieki medycznej,
 • przestrzeganie zakazu palenia.

 

Na postawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, kierownik wypoczynku jest zobowiązany do zapewnienia jego uczestnikom bezpiecznych i higienicznych warunki.

Aby sprostać ww. wymaganiom zarówno organizator jak i kierownik turnusu powinni zadbać, żeby spełniał on wymogi dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym m. in. w zakresie warunków higieniczno -sanitarnych dotyczących obiektu i terenu, w którym wypoczynek jest zorganizowany oraz warunków żywienia jego uczestników, zgodnych z zasadami higieny i racjonalnego żywienia, określonych odrębnymi przepisami.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2018r., poz.151 ze zm.) wychowawcom  zalecane jest poddanie się badaniom sanitarno-epidemiologicznym i uzyskanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Orzeczenia takie, na podstawie przeprowadzonych badań, wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz medycyny pracy.

Na stronie internetowej PSSE w Siedlcach http://siedlce.psse.waw.pl/ (pliki do pobrania) umieszczono Poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników nt. jak prawidłowo i bezpiecznie zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz Instrukcję Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych obozów pod namiotami, bez stałej infrastruktury.

Wakacje

 

Wróć