Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

KOMUNIKAT XI dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia
24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości
narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji
2000/39/WE.

KOMUNIKAT XII dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie
wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki
krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

Czytaj więcej

Ognisko zakażenia SARS-CoV-2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w ostatnich dniach na terenie powiatu siedleckiego wystąpiło ognisko zakażenia SARS-CoV-2 powiązane z weselem w powiecie węgrowskim. Uczestnicy wesela – 36 osób oraz osoby współmieszkające lub współgospodarujące (łącznie 53 osoby) zostały objęte kwarantanną oraz badaniami kontrolnymi. W wyniku badań u 18 osób stwierdzono dodatnie wyniki w kierunku wirusa SARS-CoV-2. W chwili obecnej 4 osoby zostały skierowane do szpitala, pozostałe osoby czują się dobrze.

Pracownicy PSSE w Siedlcach kontynuują dochodzenie epidemiologiczne dotyczące kontaktów osób z wynikiem dodatnim w miejscach pracy oraz w środowisku domowym.

Czytaj więcej

Ognisko zakażenia SARS-CoV-2 w Zgromadzeniu SSNMPN

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w ostatnich dniach czerwca na terenie miasta Siedlce wystąpiło ognisko zakażenia SARS-CoV-2 w Zgromadzeniu Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Pierwsze zachorowanie wykryto 26.06.2020 r. u jednej sióstr, która powróciła z wizyty w siostrzanym zgromadzeniu w Łomży. W badaniach kontrolnych przeprowadzonych u pozostałych sióstr ze zgromadzenia okazało się, że zakażonych koronawirusem jest następnych 7 sióstr. Wg stanu na dzień 03.07.2020 r., 4 zakażone siostry zakonne z objawami ze strony układu oddechowego przebywają w szpitalu SPZOZ w Siedlcach, 4 następne osoby pozostają pod kontrolą lekarzy specjalistów chorób zakaźnych. W nadzorze epidemiologicznymi i obowiązkowej kwarantannie z decyzji PPIS, pozostaje w związku z tym ogniskiem 7 osób.

Natomiast w dniu 01.07.2020 r. PPIS w Siedlcach otrzymał zgłoszenie dodatniego wyniku badań w kierunku SARS-CoV-2 u jednego z księży pracujących w Kurii Diecezji Siedleckiej, hospitalizowanego w oddziale zakaźnym. 11 osób z terenu m. Siedlce i pow. siedleckiego, mających kontakt z zakażonym księdzem zostało poddanych obowiązkowej kwarantannie a 2 osoby objęto nadzorem epidemiologicznym. Pracownicy PSSE w Siedlcach kontynuują dochodzenie epidemiologiczne, gdyż z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że doszło do transmisji wirusa pomiędzy Zgromadzeniem Sióstr a Kurią poprzez kontakty służbowe.

Czytaj więcej