Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

W dniu 28 czerwca 2012r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisane zostało porozumienie  nr 2/P/SPPW/KIK/68 w sprawie realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą.


Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2012 do 31 grudnia 2016 r., we współpracy z następującymi instytucjami: Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Program będzie miał zasięg ogólnopolski.


Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.


W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • Szkolenia dla kadry medycznej.
  • Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych.
  • Kampania społeczna.
  • Badania ankietowe kobiet w ciąży.
  • Platforma internetowa -System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia

Informacje na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy:
www.programszwajcarski.gov.pl
www.swiss-contribution.admin.ch/poland